Chiến lược phát triển

Sứ mệnh:

            Các hoạt động kinh doanh của công ty TNHH LEO – Thêu tay Ninh Khương mong muốn:

1.      Tạo nhiều công ăn việc làm cho các thành phần lao động.

2.      Làm giàu kiến thức và thịnh vượng cho nhân viên.

3.      Sản xuất các sản phẩm mang đậm văn hóa làng nghế thêu tay truyền thống Việt Nam.

Tầm Nhìn:

1.      Cam kết Phát triển bền vững.

2.      Năm 2015 Ninh Khương dẫn đầu trong ngày thêu tay tại Việt Nam.

3.      Năm 2020 Công ty dẫn đầu trong ngành thêu tay tại Châu Á.

4.      Năm 2030 sản phẩm phát triển khắp thế giới.